Brugerbetingelser

Rev 10, 20 Dec 2019

Bontii IVS (i det følgende bnævnt "Bontii") er et selskab i Danmark:

Fruenseje 18
DK-8541, Skødstrup
CVR: 39300699

Bontii forretningsaktiviteter involverer, at give problemfri adgang til Software as a service via internettet. Disse vilkår og betingelser (i det følgende benævnt "Brugerbetingelser") gælder for brugerens brug af Bontii, som defineret i det efterfølgende:

Generelle definitioner

- "Aftale" betyder aftalen mellem Bontii og brugeren vedrørende Bontii's software

- "Web-apps" betyder udvidelser af funktionalitet, ændring eller tilpasning af softwaren

- "Software" betyder enhver software som leveret af ​​Bontii inklusive web-apps

- "Ugedage" er ugedage, ekskl. Lørdage, søndage, danske helligdage og danske helligdage.

- "End-Of-Life" er defineret i afsnit 7.2 i disse Brugerbetingelser.

- "Brugerbetingelser" er disse generelle vilkår og betingelser, der udgør en del af aftalen.

- "Fejl" er beskrevet i afsnit 11.2 i disse Brugerbetingelser.

- "Kritiske fejl" er beskrevet i afsnit 11.4 i disse Brugerbetingelser.

- "Ikke-kritiske fejl" er angivet i punkt 11.4 i disse Brugerbetingelser.

- "Mindre fejl" er beskrevet i afsnit 11.4 i disse Brugerbetingelser.

- "Sikkerhedskopi" er angivet i afsnit 16.1 i disse Brugerbetingelser.

1. Aftalens vilkår

1.1 Al brug af onlinetjenester er underlagt bestemmelserne i aftalen. Brugeren anses for at have givet samtykke til Brugerbetingelser, inden brugeren kan aktivere nogen web-app.

1.2 Uanset ovenstående er adgang til softwaren betinget af, at brugeren accepterer disse Brugerbetingelser. Aftalen accepteret elektronisk af en person, der er autoriseret til at underskrive / acceptere for virksomheden.

1.3 Aftalen angiver vilkår og betingelser for (i) brugerens licens til softwaren. Bontii leverer softwaren, og brugeren har ret til at bruge den software, som (i) de relevante gebyrer er betalt og (ii) en gyldig licens er blevet tildelt.

1.4 I henhold til den valgte web-app under hensyntagen til de gældende gebyrer, der betales af brugeren, skal Bontii levere softwaren som beskrevet i aftalen.

2. Licens

2.1 Bontii giver brugeren en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar licens til at bruge softwaren, plus én ekstra.

2.2 Brugeren er ikke berettiget til selv eller gennem andre at (i) kopiere hele eller dele af softwaren, (ii) ændre eller foretage ændringer til softwaren, (iii) dekompilere eller adskille softwaren eller (iv) låne, lease, distribuering eller udlejning af softwaren på anden måde end tilladt i henhold til obligatorisk lovgivning eller som specifikt skriftligt aftalt med Bontii.

2.3 Brugeren har ikke ret til kildekode af softwaren.

2.4 Brugeren må ikke fjerne, skjule eller ændre copyright-meddelelser i softwaren, i nogen information eller andet materiale leveret af Bontii og / eller information eller andet materiale leveret som et resultat af softwaren.

2.5 Licensen er til enhver tid betinget af, at brugeren ikke er i restance med nogen betaling til Bontii.

3. Adgang til software

3.1 Efter oprettelse af en bruger på Bontii-platformen har brugeren adgang til alle gratis områder på områder, som brugeren tilmelder sig

3.2 Hver brugerkonto er strengt personlig.

3.3 Brugeren sikrer, at dens brugere bliver informeret om, at de skal holde deres personlige login og adgangskode fortroligt.

3.4 Bontii har ret til adgang til brugeren, når brugeren selv giver adgang til Bontii.

3.6 Brugeren og enhver enkelt bruger skal bruge softwaren i overensstemmelse med aftalen.

3.7 Brugeren har det eneste ansvar for brugerens egne IT-systemer. Bontii giver ingen garanti for, at softwaren fungerer sammen med brugerens IT-systemer. Brugeren er alene ansvarlig for at nå relevante specifikationer vedrørende softwaren.

4. Support

4.1 Bontii er tilgængelig for support via e-mail, hej@bontii.dk. E-mail-oplysninger kan også findes på Bontii websted: https://bontii.dk. Bontii vil bestræbe sig på at svare supportanmodninger inden for 24 timer, hvor det er praktisk muligt, men under ingen omstændigheder må Bontii ikke svare på sådanne anmodninger inden for en kommercielt rimelig tid.

4.2 Undtagen beskrevet andetsteds er support gratis for alle Bontii-brugere.

4.3 Alle brugere skal altid rapportere funktionsfejl til Bontii.

5. Hosting

5.1 Nedetid

5.1.1 Bontii skal bruge alle kommercielt rimelige bestræbelser på at stille softwaren til rådighed mindst 99,95% beregnet over en periode på en given kalendermåned, dvs. ikke rullende 30 dage.

5.1.2 Ugedage fra 23.00 til 06.00 (brugerens lokal tid) betragtes som et servicevindue, i hvilket softwarevedligeholdelse kan udføres, hvilket muligvis kan resultere i nedetid, som ikke medtages i beregningen af ​​serviceniveauet.

5.1.3 Bontii er ikke ansvarlig for nedetid, ved handlinger, som der ikke kontrolleres af Bontii. Disse handlinger kan blandt andet være opdeling af offentlige datanetværk, brand, vandskade, forhold vedrørende bygninger og tekniske installationer og konsekvenser af utilgængelighed af brugerens andre systemer, se afsnit 8.2.

5.1.4 Brugeren skal informere Bontii om enhver nedetid så hurtigt som muligt.

5.1.5 Hvis der forekommer driftsstop, som der ikke er kontrolleret af Bontii, skal Bontii informere brugeren herom hurtigst muligt.

5.2 Server- og linjekapacitet

5.2.1 I tilfælde af at Bontii observerer en urimelig belastning på systemet eller en belastning, der betydeligt overstiger, hvad der kunne forventes, og belastningen på softwaren påvirker den generelle funktion af softwaren fra en bruger, kan Bontii anmode om, at brugeren øjeblikkeligt ophører med den ekstraordinære brug af softwaren.

5.2.2 Hvis brugeren ikke ophører med den ekstraordinære brug af softwaren med det samme, har Bontii ret til, at suspendere hele eller en del af brugerens brug af softwaren i en kortere periode og / eller opsige aftalen uden yderligere varsel. Bontii har ret til refusion af rimelige udgifter i forbindelse med brugerens ekstraordinære brug af softwaren.

5.3 Spam

5.3.1 Brugeren må ikke bevidst bruge nogen af ​​Bontiis tjenester til at distribuere spam eller andet materiale, der med rimelighed kan betragtes som stødende. Enhver krænkelse heraf vil medføre en øjeblikkelig ophør af alle tjenester, der vedrører brugeren uden refusion af de allerede betalte tjenester.

6. Sikkerhedskopiering

6.1 Bontii sikrer, at en fuld backup-rutine udføres af softwaren og databaserne mindst dagligt og opbevares i mindst otte dage. En ugentlig kopi gemmes i mindst otte uger. Sikkerhedskopien kan gendannes i nødstilfælde eller efter anmodning fra brugeren mod en separat timesafgift.

7. Softwareopdateringer og End-Of-Life

7.1. opdateringer

7.1.1 Bontii, er den som der opdaterer og udvikler softwaren. Brugeren har ret til sådanne opdateringer og udviklinger til softwaren.

7.1.2 Nye web-apps, som der kræver betaling, stilles til rådighed som valgfri web-apps mod et ekstra gebyr.

7.1.3 Ved opdatering og udvikling af kernesystemet kan der forekomme uforeneligheder med eksisterende Web Apps. I sådanne tilfælde skal Bontii informere brugeren inden installationen af ​​opdateringerne, der forårsager inkompatibiliteten. Hvis brugeren vælger at fortsætte med at bruge den pågældende web-app, skal Bontii forpligte sig til at løse inkompatibiliteterne inden opdatering eller erklæring om, at web-appen er udløbet på betingelser, der er anført nedenfor under pkt. 8.2. Bontii er berettiget til at debitere Brugeren for de arbejdstider, der med rimelighed kræves for, at løse uforenelighederne til timepriserne til 850 DKK (uden moms).

7.2 End-of-Life

7.2.1 Bontii kan med en 2 ugers skriftlig varsel informere brugeren om, at levetiden og / eller support og / eller vedligeholdelse af softwaren, modulerne eller dele af softwaren, moduler eller dele af webapp'en er ved at afslutte ("End- Af livet").

7.2.2 I tilfælde af en End-of-Life situation og efter konsultation med brugeren kan Bontii efter rimelig skøn vælge (i) at lade aftalen opsige efter udløbet af 2 ugers varsel eller (ii) efter aftale med brugeren lader brugeren fortsætte med at bruge den aktuelle software med eller uden support og / eller vedligeholdelse til en pris, der specifikt er aftalt mellem brugeren og Bontii eller (iii) give eller anbefale et passende alternativ til softwaren, i hvilket tilfælde yderligere omkostninger kan være involveret for brugeren.

7.2.3 I tilfælde af at support og / eller vedligeholdelse er afsluttet i henhold til pkt. 7.2.2, er Bontii ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab af nogen art efter ophør af sådan support og / eller vedligeholdelse.

8. Forpligtelser og repræsentationer

8.1. Brugerens forpligtelser og repræsentationer

8.1.1 Brugeren skal opfylde alle forpligtelser som anført i aftalen. Desuden skal brugeren reservere al nødvendig tid og ressourcer til opfyldelse af aftalen, herunder bidrage med al relevant information om den forretning, som brugeren udfører, og deltagelse i møder med Bontii vedrørende test og andre foranstaltninger, som Bontii anser for nødvendige.

8.2. Bontii forpligtelser og repræsentationer

8.2.1 Bontii skal opfylde alle forpligtelser som anført i aftalen og skal reservere al nødvendig tid og ressourcer til opfyldelse af aftalen.

8.2.2 Bontii repræsenterer og garanterer, at ingen tjenester, software eller andet materiale leveret til brugeren af ​​Bontii i henhold til denne aftale krænker patenter, ophavsret, forretningshemmeligheder eller andre rettigheder fra tredjepart. Bontii har opnået alle nødvendige tilladelser, der kræves for at Brugeren kan bruge tjenesterne og / eller andet materiale som beskrevet i denne aftale. Uanset enhver anden bestemmelse i denne aftale skal Bontii erstatte, frigive og holde uskadelig bruger for eventuelle tab, udgifter, skader og omkostninger til forsvar i forbindelse med overtrædelse eller påstået overtrædelse af denne repræsentation.

8.2.3 Bontii repræsenterer og garanterer, at det efter bedste kendskab besidder den nødvendige kompetence og ekspertise til at levere de tjenester, der er anført i denne aftale og for at opfylde eller overskride gældende industristandarder.

9. Pris

9.1 Supportgebyr

9.1.1 Der er intet supportgebyr for almindelig support, medmindre andet er angivet.

9.1.2 Der er ingen ekstra gebyrer ud over webapps, medmindre andet er angivet.

9.2 Betaling for udvikling af Web Apps og implementering faktureres separat.

9.3 Priser for web-apps, software, hostede tjenester og konsulenttjenester er de, der er angivet af Bontii skriftligt.

9.4 Medmindre andet er angivet i aftalen, beregnes prisen for konsulenttjenester og / eller udvikling af Web-apps i overensstemmelse med den tid, der er brugt til de satser, der er angivet i prislisten. Support, konsulenttjenester osv. Betales pr. Time.

9.5 Priser er eksklusiv moms, medmindre andet er angivet.

10. Betaling

10.1 Betalingsbetingelser skal være netto 5 dage fra fakturadato eller for web-apps, der betales straks i 30 dage i forvejen. Alle betalinger skal ske i DKK, medmindre andet er angivet i aftalen.

10.2 Eventuelle forfaldne beløb, der ikke er betalt, skal have misligholdelsesrente til ECBs officielle udlånsrente + 1% pr. Påbegyndt kalendermåned fra forfaldsdagen indtil den er betalt fuldt ud. Endvidere forbeholder Bontii sig retten til, at opkræve brugeren for rimelige administrative udgifter i forbindelse med behandlingen af sene betalinger.

11. Fejl, mangler, fejl og ulemper

11.1 Bontii garanterer ikke, at softwaren vil være uafbrudt eller fejlfri. Softwaren leveres "som den er" og "som tilgængelig".

11.2 Hvis brugeren opdager en fejl, mangel, fejl eller ulemper med softwaren, herunder driftsfejl inklusive nedetid jf. punkt 5.1 (i det følgende samlet benævnt "fejl") skal brugeren straks efter, at fejlen er kommet til brugerens viden rapportere, sådan en fejl skriftligt til Bontii og om nødvendigt vise, hvordan fejlen er opstået.

11.3 Derudover skal fejl vedrørende Web-apps rapporteres skriftligt til Bontii.

11.4 Baseret på brugerens rapport om fejlen vil Bontii efter eget rimelige skøn kategorisere fejlen i en af ​​følgende kategorier:

"Kritiske fejl". Kritiske fejl betyder fejl, som der i betydelig grad eller helt forhindrer brugerens brug af hele softwaren eller væsentlige, kritiske dele heraf.

"Ikke-kritiske fejl". Ikke-kritiske fejl betyder fejl, som der kun påvirker en beskeden del af brugerens brug af softwaren eller fejl, inklusive kritiske fejl, som der kan omgås eller omgås eller på anden måde bearbejdes.

"Mindre fejl". Mindre fejl betyder fejl, som der kun påvirker brugerens brug af softwaren eller kritiske fejl eller ikke-kritiske fejl, der kan omgås eller omgås eller på anden måde omgås.

11.5 Fejludbedring af kritiske fejl vil blive påbegyndt senest inden for en arbejdsdag efter, at Bontii har modtaget tilstrækkelig information om fejlen. Fejludbedring vil fortsætte med en så stor ressourceindsats som muligt inden for normal arbejdstid, og indtil fejlen er blevet rettet eller kan kategoriseres som en ikke-kritisk fejl eller mindre fejl, herunder hvor Bontii informerer brugeren om en rimelig løsning.

11.6 Fejludbedring af ikke-kritiske fejl vil blive påbegyndt senest tre arbejdsdage efter, at Bontii har modtaget tilstrækkelig rapportering om fejlen. Fejlkorrektion vil fortsætte med så stor ressourceindsats som Bontii finder det nødvendigt under behørig hensyntagen til fejlen, indtil fejlen er rettet eller kan kategoriseres som en mindre fejl, herunder hvor Bontii informerer brugeren om en rimelig løsning.

11.7 Fejludbedring af mindre fejl vil enten blive rettet (i) inden for rimelig tid, efter at Bontii har modtaget tilstrækkelig rapportering af fejlen, (ii) i en af ​​de første kommende opdateringer af softwaren eller (iii) ved at Bontii instruerer brugeren af ​​en rimelig løsning.

12. Underleverandører

12.1 Bontii har ret til at bruge underleverandører i forbindelse med dens opfyldelse af forpligtelser i henhold til aftalen, herunder vedrørende drift og hosting af softwaren.

13. Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar og garanti

13.1 Parterne er ansvarlige i henhold til danske generelle regler herom.

13.2 I det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, fraskriver Bontii sig alle udtrykkelige og underforståede garantier og forpligtelser med hensyn til tredjepartsprodukter og software, herunder men ikke begrænset til funktion, ydeevne, fejl, salgbarhed, titel, ikke-krænkelse og brug. Bontii er under ingen omstændigheder ansvarlig for direkte eller indirekte tab af nogen form for bruger, ordrer, omsætning m.m eller tredjepart på grund af tredjepartsprodukter og software.

13.3 Bontii er ikke ansvarlig over for Brugeren (eller enhver anden person eller enhed) for indirekte, specielle, tilfældige, følgeskadelige, straffende eller eksemplariske skader, herunder, men ikke begrænset til tab af fortjeneste, tab eller skade af data og gendannelse heraf, tab af goodwill, andre forretningsrelaterede tab eller tab, der er påført en tredjepart, der opstår som følge af aftalen eller i forbindelse med transaktionen eller handlinger eller undladelser, der er forbundet hermed eller relateret til onlinetjenesterne, uanset om et sådant krav er baseret på reglerne for overtrædelse af kontrakt, erstatning eller anden gældende lovgivning, herunder reglerne om produktansvar, og uanset årsagerne til sådant tab eller skader, eller om noget andet middel leveret heri mislykkes.

13.4 Bontii's samlede ansvar i henhold til aftalen, herunder, men ikke begrænset til, ethvert krav, der opstår som følge af kontrakt eller erstatning, begrænses til et maksimum af samlede beløb for fakturerede onlinetjenester, medmindre dette er forårsaget af grov uagtsomhed eller forsætlig forseelse af Bontii til og betalt af brugeren til Bontii i perioden i de tolv måneder, før begivenheden medførte kravet.

13.5 Bontii er ansvarlig for produktansvar i henhold til gældende obligatorisk dansk lov, men påtager sig ikke noget yderligere ansvar end det, der følger af loven. Ethvert ansvar som følge af retspraksis eller anden ikke-obligatorisk lovgivning fraskrives således, og begrænsningen af ​​ansvaret i pkt. 13.3 og 13.4 finder anvendelse på produktansvar i det omfang obligatorisk lovgivning ikke forbyder dette.

13.6 For at hævde, at software er defekt, skal brugeren straks efter, at fejlen er kommet til brugerens viden, rapportere fejlen skriftligt til Bontii og om nødvendigt vise, hvordan fejlen er opstået.

13.7 Ændringer af software, som Bontii anser for nødvendige for at overholde specifikationer, ændrede sikkerhedsstandarder eller statslige forskrifter, for at gøre softwaren og / eller onlinetjenesterne ikke-krænkende med hensyn til patent-, copyright- eller anden ejendomsret eller på anden måde forbedre Softwaren og / eller onlinetjenesterne kan til enhver tid laves af Bontii uden forudgående varsel eller samtykke fra brugeren, og sådanne ændrede software og / eller onlinetjenester betragtes som i overensstemmelse med aftalen.

13.8 Bontii er ikke ansvarlig for noget tab, som brugeren eller en tredjepart kan lide på grund af Brugerens manglende overholdelse af lovgivning eller opnå tilladelse fra relevante parter. Brugeren er forpligtet til at holde Bontii ufarlig for ethvert tab eller omkostninger, som Bontii kan lide på grund af brugerens manglende tilladelse eller på grund af brugerens uberettigede brug af personlige data eller manglende overholdelse.

14. Force majeure

14.1 Hvis en af ​​parternes opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne aftale forhindres af omstændigheder, som der ligger uden for den øjeblikkelige, interne kontrol af parterne, f.eks. Industrikonflikt, enhver naturhandling, lyn, brand, krig, mobilisering eller generel militær opfordring -up, arbejdskonflikt, usædvanligt hårdt vejr, forsinkelse forårsaget af regeringsindgreb, forsinkelse af en underleverandør eller leverandør til levering af information, tjenester, materialer og / eller produkter, oprør og optøjer, begrænsninger i tilgængeligheden af ​​motorkraft, generelt mangel på transport, varer og energi, virus- eller hackerangreb, sygdom eller død af nøglemedarbejdere på Bontii, alvorlig IT-sammenbrud eller fejl i kommunikationssystemer og andre uforudsete omstændigheder, dette udgør grundlag for decharge fra kontraktlige forpligtelser, idet der er ret til forlængelse tidsfrister og decharge for erstatningsansvar. Hvis gennemførelsen af ​​denne aftale i væsentlig grad forhindres i mere end tre måneder som følge af en af ​​ovenstående omstændigheder, er en af ​​parterne berettiget til skriftligt at give meddelelse om sin decharge fra gennemførelsen af ​​denne aftale uden dermed at blive erstatningsansvarlig.

15. Vilkår og opsigelse

15.1 Brugerbetingelser - den seneste version heraf - er tilgængelig i Bontii.

15.2 Aftalen er i kræft, indtil den opsiges. Opsigelse kan ske uden grund af nogen af ​​parterne. Bontii betales for leverede tjenester og omkostninger, der er korrekt afholdt i henhold til denne aftale fra den effektive dato for opsigelsen, og brugerens forpligtelse til at levere yderligere betalinger til Bontii ophører. Bontii refunderer brugeren for forudbetalte gebyrer i forbindelse med perioden efter opsigelsen er trådt i kraft.

15.3 hvis en af parterne er i væsentlig overtrædelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, kan den anden part opsige aftalen for en sådan overtrædelse efter forudgående skriftlig meddelelse til den overtrædende part og for den overtrædende part at kurere en sådan overtrædelse inden for ti ugedage efter varsel. I tilfælde af at Brugeren materielt overtræder sine forpligtelser i henhold til Aftalen og undlader at kurere som angivet ovenfor, bortfalder adgangen, der er givet i henhold til klausul 3, og Brugeren er forpligtet til straks at ophøre med sin brug af software. Desuden blokeres/forbydes brugerens adgang til Softwaren. I tilfælde af, at Bontii væsentligt overtræder sine forpligtelser i henhold til aftalen og undlader at kurere som anført ovenfor, skal Bontii refundere brugeren for alle forudbetalte gebyrer i forbindelse med perioden efter opsigelsen. I tilfælde af opsigelse på grund af Bontiis væsentlige overtrædelse er Brugeren i overensstemmelse med klausul 14 berettiget til at kræve erstatning i form af forholdsmæssigt nedsatte gebyrer for perioden, hvor tjenesterne var væsentligt i misligholdelse.

15.4 Hvis Brugeren ikke betaler for forfaldne fakturaer, forbeholder Bontii sig retten til at forhindre/hindre Brugerens adgang til Onlinetjenesterne, indtil korrekt og fuld betaling af alle fakturaer er foretaget. Hvis Brugeren ikke har betalt alle fakturaer inden 5 dage efter, at Bontii har sendt Brugeren en skriftlig påmindelse om forsinket betaling, vil dette udgøre et væsentligt brud på aftalen.

15.5 Hvis Bontii ikke leverer Web-app til tiden i overensstemmelse med aftalen, og forsinkelsen er betydelig, og det ikke er relateret til brugerens forpligtelser i henhold til aftalen, er brugeren berettiget til at opsige aftalen i henhold til betingelserne heri.

15.6 Ved afslutning af aftalen betaler brugeren Bontii for alle tjenester, der er tilfredsstillende udført i henhold til aftalen indtil den effektive dato for opsigelse til de aftalte priser.

16. Bontii konkurs eller anden manglende evne til at levere

16.1 Bontii skal på ethvert givet tidspunkt sikre sig, at sikkerhedskopien opdateres senest 14 timer efter, at enhver ændring af softwaren.

16.2 Efter at følge nedenstående procedure aktiveres sikkerhedskopien straks og bliver operationel i tilfælde af en opsigelsesbegivenhed, dvs. hvis softwaren leveret af Bontii afsluttes, fordi Bontii erklæres konkurs, omlægger sin gæld, suspenderer sine betalinger, eller indgår en sammensætning eller lignende aftale med sine kreditorer, eller brugeren opsiger aftalen uden varsel på grund af et væsentligt brud fra Bontii's side i henhold til punkt 14.5.

16.3 Hvis der opstår en opsigelsesbegivenhed, skal brugeren have adgang til at deres del af sikkerhedskopien. Brugeren har ret (a) til at overføre sikkerhedskopien til en separat server med tredjepart-hostingudbyderen og til at betjene sikkerhedskopien i det omfang og med det antal brugere, der er tilladt under licens udstedt i klausul 3 og ellers i overensstemmelse med aftalen. På datoen for udløbet af opsigelsesperioden ophører brugeren med at anvende sikkerhedskopien og softwaren, medmindre andet er aftalt skriftligt af Bontii, konkursboet eller anden kompetent myndighed.

17. Beskyttelse af data, sikkerhed og personlige data

17.1 For kunder, der er bosiddende i EU, foreslår Bontii en databehandlingsaftale (DBA), der er i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesdirektiv (jf. 45/46) og EU's databeskyttelsesordre (2016/679). Hvis parterne har indgået Bontii DBA, erstatter det nedenstående afsnit 17.2 - 17.8.

17.2 Bontii skal overholde brugerens lokale obligatoriske databeskyttelsesforordning, men kun i det omfang dette giver en højere beskyttelse end EU's databeskyttelsesforordning og i det omfang, at det lokale krav ikke kan undgås, og forudsat at brugeren har informeret Bontii fuldt ud om sådanne lokale obligatoriske regler inden indgåelsen af ​​aftalen.

17.3 I det omfang Bontii og Bontii’s underleverandører behandler personlige data på vegne af brugeren, betragtes brugeren som datacontroller og Bontii og dens underleverandører betragtes som databehandlere.

17.4 Bontii og dets underleverandører behandler kun personlige data om brugerens brugere osv. Efter instruktioner fra brugeren.

17.5 Bontii skal yderligere gennemføre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for, at beskytte personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab eller ændring og mod uautoriseret videregivelse, misbrug eller anden behandling.

17.6 Bontii må under ingen omstændigheder bruge sådanne data til formål, der ikke er relateret til opfyldelsen af ​​aftalen og sletter eller returnerer sådanne data til brugeren, når Bontii ikke længere har brug af dataene i forbindelse med aftalen eller på brugerens anmodning. Bontii er forpligtet til, at holde brugeren fri for ethvert tab eller omkostninger, som brugeren kan lide på grund af Bontii uberettigede brug af personlige data.

17.7 Bontii tillader brugeren alene, af eller med tredjeparts assistance at inspicere Bontii overholdelse af ovenstående sikkerhedskrav sammen med Bontii. En sådan inspektion kræver en forudgående varsel på mindst tre uger, og inspektionen skal udføres under behørig overholdelse af Bontii's tidsplan. Bontii skal om nødvendigt give brugeren logins og - hvis relevant - adgangskoder eller andre sikrede midler til at få adgang til softwaren, og både brugeren og Bontii skal opretholde fortroligheden af ​​software og software inklusive kildekode samt brugerens logins og / eller adgangskoder og skal følge alle rimelige instruktioner vedrørende softwarens sikkerhed. Brugeren er forpligtet til at betale de udgifter, som Bontii pådrager sig i forbindelse med en sådan begivenhed, inklusive udgifter til underleverandører.

17.8 Hvis Bontii konstaterer et sikkerhedsbrud eller andre forhold, som der giver grund til at tro, at fortrolige data fra Brugeren er eller kan blive kompromitteret, vil Bontii straks kontakte Brugeren, så de nødvendige undersøgelser eller andre forholdsregler kan iværksættes, og overtrædelser stoppes. Hvis brugeren får kendskab til et sådant sikkerhedsbrud, anbefales brugeren at kontakte Bontii herom.

18. Intellektuel ejendomsret

18.1 Bontii bruger tredjepartssoftware som en del af den software, hvoraf nogle er licenseret på open source-basis.

18.2 Bontii har alle nødvendige rettigheder til al brugt tredjepartssoftware, der bruges i softwaren.

18.3 Bontii ejer al ejendomsret og intellektuel ejendomsret i og til software udviklet af Bontii inklusive Web Apps i softwaren samt dokumentation og materiale relateret til sådan egenudviklet software og skal derfor forblive Bontii's eksklusive ejendom.

18.4 Med hensyn til tredjepartssoftware i softwaren anvendes tredjeparts licens (er). De respektive licenser vises fra de individuelle datafiler eller mappestruktur.

18.5 Brugeren opnår udelukkende en ret til at bruge softwaren (jf. Pkt. 3). Softwaren distribueres ikke eller overføres til brugeren.

18.6 Brugeren har kun ret til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder som udtrykkeligt angivet i aftalen eller som specifikt aftalt skriftligt af Bontii.

18.7 Brugernes rettigheder i henhold til denne aftale betyder ikke, at ophavsret eller andre rettigheder i softwaren overføres til brugeren.

18.8 Bontii og andre ejere af tredjepartssoftware, der bruges i softwaren, bevarer alle rettigheder, ejendele og interesser i varemærker i softwaren, inklusive den dertil knyttede goodwill.

18.9 Ethvert brud fra brugeren af ​​Bontii eller tredjeparts rettigheder til softwaren betragtes som væsentlig overtrædelse af aftalen.

18.10 Bontii garanterer, at software udviklet af Bontii i softwaren ikke krænker tredjeparts rettigheder, der kan håndhæves i Danmark.

18.11 Hvis en tredjepartssoftware skal betragtes som en krænkelse af en andens intellektuelle ejendomsrettigheder, vil Bontii med rimelig indsats forsøge at bringe en sådan overtrædelse til ophør (i) ved egen udvikling af en lige funktionalitet, eller (ii) ved at afhjælpe overtrædelsen af licensen hvis muligt. Bontii yder ingen juridiske eller økonomiske garantier for sådanne tredjepartsovertrædelser.

18.12 Hvis Bontii vurderer, at en overtrædelse ikke med rimelig indsats kan afhjælpes eller legaliseres i henhold til pkt. 18.11, er Bontii berettiget til at opsige aftalen i fremtiden. Sådan opsigelse skal gives skriftligt, og Bontii skal samtidig tilbagebetale brugeren eventuelle forudbetalte gebyrer for perioden efter sådan opsigelse.

19. Brugerens rettigheder til uploadede data

19.1 Brugeren og brugerens brugere er de eneste ejere af al ejendomsret og intellektuel ejendomsret af pågældende data, der er uploadet til softwaren. Bontii og Bontii’s underleverandører modtager intet ejerskab eller intellektuel ejendomsret til data, der er uploadet til softwaren.

19.2 Brugerens data håndteres og gemmes i henhold til bedste praksis. Bontii skal yderligere implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for, at beskytte data mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab eller ændring og mod uautoriseret videregivelse, misbrug eller anden behandling.

19.3 Bontii gemmer udelukkende de data, der er uploadet af brugeren, i softwaren. Bontii har intet at gøre med indsamling eller distribution af sådanne data, og Bontii lagrer og behandler kun sådanne data på vegne af og i henhold til instruktionen fra brugeren i henhold til aftalen. Brugeren har ret til bortskaffelse af uploadede data som specificeret i denne klausul 19, og brugeren bestemmer udelukkende, hvem der skal have adgang til dataene.

19.4 Det er brugerens eneste ansvar, at indsamling og distribution af uploadede data er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

19.5 Brugeren har til enhver tid ret til, at anmode om en kopi af vigtige uploadede data, der er uddraget fra softwaren mod et ekstra gebyr. Vigtige uploadede data defineres som primære oplysninger, der er direkte relateret til aktiverede web-apps. Hvis der ikke er aftalt yderligere ekstraomkostninger til udtrækning af vigtige uploadede data, beregnes omkostningerne i henhold til konsultationstiden.

19.6 Vigtige uploadede data vil blive uddraget til et standardfilformat som CSV, medmindre andet er aftalt.

19.7 Andre data end vigtige uploadede data kan kun udvindes fra softwaren eller på anden måde organiseres eller bortskaffes af brugeren mod et ekstra gebyr i henhold til særskilt aftale herom. Dette betragtes ikke som manglende overholdelse af denne aftale.

20. Handelshemmeligheder og fortrolighed

20.1 Hverken Bontii eller Brugeren må uden den anden parts skriftlige godkendelse overbringe fortrolige dokumenter eller data til en tredjepart eller videregive oplysninger om interne anliggender, tekniske, kommercielle eller andre fortrolige oplysninger fra den anden part, herunder aftalen, bortset fra at Bontii kan overføre sådanne oplysninger til en kontrolleret enhed, udelukkende i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne aftale. Bontii og Brugeren skal sikre, at fortroligheden overholdes ved at pålægge deres personale og klienter en fortrolighedsforpligtelse.

20.2 Uanset ovenstående er Bontii berettiget til at medtage brugerens Firmenavn og logo på sine offentlige lister over klienter, til marketing-materiale m.m. Enhver offentliggjort gengivelse af brugerens historik ud over ubestridelige kendsgerninger er betinget af forudgående godkendelse af Bruger.

20.3 Virksomhederne i denne klausul finder anvendelse uændret i løbet af denne aftales løbetid og i det følgende evig.

21. Meddelelser

21.1 Alle meddelelser skal fremsættes skriftligt og leveres via e-mail med bekræftelse til den adresse, der er angivet i aftalen eller anden adresse, der er skriftligt angivet af den ene part til den anden. Meddelelse betragtes som modtaget tre ugedage efter afsendelse med kurer eller registreret post eller på den dato, der faktisk er modtaget, hvis den sendes via e-mail.

22. Opgave

22.1 Ingen af parterne kan tildele rettighederne i henhold til aftalen uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke hertil.

22.2 Bontii er ikke desto mindre berettiget til at overdrage denne aftale til et koncernselskab eller i forbindelse med en aktieoverførelse af Bontii til køber.

23. Ændringer i Brugerbetingelser, priser osv.

23.1 Bontii forbeholder sig retten til at foretage rimelige ændringer af disse Brugerbetingelser, inklusive priserne angivet med en tre måneders skriftlig varsel.

23.2 Hvis ændringerne er markant til ulempe for brugeren, f.eks. en stigning i prisen på softwaren med mere (men ikke mindre) end 10% inden for en periode på tolv måneder, kan brugeren stoppe ethvert abonnement når som helst, indtil den betalte periode er slut.

24. Udløb af aftalen

24.1 Når aftalen udløber uanset af hvilken grund, er det brugerens eget ansvar i rette tid at sikre en kopi / dataekstraktion af alle bevarbare data uploadet til softwaren. Brugeren kan på anmodning til Bontii modtage en kopi af vigtige uploadede data eller andre data. En sådan anmodning skal være modtaget af Bontii senest 60 dage efter aftalens udløb.

24.2 Når de ovennævnte 60 dage er udløbet, forbeholder Bontii sig retten til at slette alle data, der er uploadet til softwaren af brugeren, inklusive data, der er gemt på backup-medier osv., skønt data kan lagres af Bontii i en yderligere periode på parternes gensidige aftale.

25. Generel

25.1 Bonti er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af  fejl, eller forhold som ligger uden for Bontii's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

25.2 Overskrifter. Overskrifterne i aftalen indsættes kun for nemheds skyld og kan ikke påberåbes som tolkningsdata.

25.3 Uafhængighed. I tilfælde af, at nogen af betingelserne i aftalen bliver eller erklæres for at være ulovlig eller på anden måde ikke kan håndhæves af nogen kompetent domstol, er sådanne vilkår ugyldige og betragtes som slettet fra denne aftale. Alle resterende perioder i denne aftale forbliver i fuld kraft og virkning.

25.4 Denne aftale er hele aftalen mellem parterne med hensyn til det her omhandlede emne og erstatter enhver og alle forudgående aftaler, forhandlinger, repræsentationer og forståelser mellem parterne med hensyn til sådant emne.

25.5 Ingen ændringer eller modifikationer eller dispensationer til denne aftale vil være effektiv, medmindre skriftlig og underskrevet af begge parter.

26. Fortrinsret

26.1 I tilfælde af uoverensstemmelser mellem disse vilkår og betingelser og resten af aftalen har resten af aftalen forrang.

27. Valg af lov og jurisdiktion

27.1 Gyldigheden, fortolkningen og udførelsen af disse vilkår og betingelser kontrolleres af og fortolkes i henhold til lovgivningen i det aktuelle juridiske sted for Bontii.

27.2 Enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne Brugerbetingelser og aftalen, skal afgøres af domstolene i det nuværende juridiske sted for Bontii.

Hvordan beregner I scoren

Vi kigger på flere parametre, der tilsammen skal finde ud, hvor pålidelig en shop er. Herunder ser du de væsentligste.

Domænet:

Hvem ejer det, er oplysningerne offentlige og hvor gammel er domænet?

Kunders vurdering:

Hvordan opfatter kunderne butikken på Trustpilot?

Shoppens oplysninger:

Er der relevante kontaktoplysninger og informationer om shoppen?

E-mærket:

Er shoppen e-mærket?

Det er forstået

Hvad er et shoptjek?

Et shoptjek er vores bedste, uafhængige indikation på, om en given webshop er tryg at handle hos.

 

Services er gratis, og vi benytter os af offentlige informationer til, at give vores bedste bud på, om shoppen er troværdig.

 

Shoptjek er tænkt som en hjælp og et supplement, hvis du er i tvivl - men husk altid at bruge din sunde fornuft.

 

Data kan også tage fejl:)

Det er forstået