Brugerbetingelser

Disse Betingelser er gældende fra 08.06.2021

1 Findenwebshop & Few

1.1 ”Findenwebshop” (herefter ”Few”) ejes og drives af selskabet Bontii ApS, Fruenseje 18, 8541 Skødstrup, Danmark, CVR. nr. 39300699

1.2 Bontii ApS har udviklet Few, der er en online link platform. Few fungerer som et åbent linkkatalog for alle brugere, som der leder efter danske webshops.

1.3 Brugeren der opretter et link på Few gør det af egen fri villige og er indforstået med at få tilsendt marketing materiale.

2 Registrering af link

2.1 En webshop-ejer opretter et link på Few, med alle relevante informationer, fungerende link til webshop, webshop navn beskrivelse, og kategori samt en e-mailadresse, som tilhører webshop-ejeren.

2.2 Webshop-ejeren skal acceptere disse Betingelser, for at få sit link godkendt.

2.3 Når et link er godkendt, sendes denne nyhed ud på email til alle brugere som har tilmeldt sig email-notifikationer i den pågældende kategori, som linket er oprettet i.

2.4 Webshop-ejeren anerkender og accepterer at sætte sig ind i disse Betingelser og anden information på Few om Few's funktioner og vilkår. Brugeren anerkender og accepterer ligeledes at have haft mulighed for at afvise disse Betingelser og derved undlade at få et link oprettet i Few.

3 Tilmdelding af email-notifikationer

3.1 En hvilken som helst bruger kan tilmelde sig, at få email-notifikationer omkring en nyoprettede links en given kategori

3.2 En bruger kan til hver en tid altid framelde sig en given kategori

4 Behandling ad oplysninger om brugeren

4.1 Indsamling af personoplysninger
4.1.1 Brug af Few, herunder med henblik på at modtage emails om nye webshop links, og evt. andre Few-tjenester forudsætter at Brugeren afgiver visse oplysninger, hvoraf nogle eventuelt kan karakteriseres som personoplysninger. Few indsamler de oplysninger, som Brugeren selv afgiver på Few, og/eller som Brugeren giver sit samtykke til. Oplysningerne er følgende: Email. Disse oplysninger behandles fortroligt og offentliggøres ikke på Few.

4.1.2 Few kan anvende de afgivne oplysninger med henblik på at kunne fremsende nyhedsbreve og andre oplysninger vedrørende Few tjenester, såfremt Brugeren anmoder herom.

4.1.3 Few’ ejer al data og information, som udveksles på Few mellem Brugere og er berettiget til at gennemgå samtlige oplysninger.

4.2 Videregivelse af oplysninger
4.2.1 Brugerens oplysninger kan blive videregivet til enheder og selskaber tilhørende Bontii ApS, herunder datterselskaber og associerede selskaber. Personlige oplysninger vil ikke uden indhentelse af samtykke blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er lovhjemmel hertil.

4.3 Bontii efterlever GDPRs regler om indsigt i hvilke eventuelle personoplysninger, der behandles af Bontii om Brugeren, formålet hermed, hvorfra oplysningerne stammer mv. Brugere kan til enhver tid gøre indsigelse over for behandlingen af personoplysninger, rigtigheden heraf samt fremsætte krav om sletning af urigtige eller misvisende oplysninger.

4.4 Bontii sletter eller anonymiserer personoplysninger, som er forældede, eller som ikke længere har relevans, f.eks. fordi Brugeren er afmeldt. Bontii sletter ikke oplysninger, som skal opbevares i henhold til lovgivning, f.eks. til bogføringsmæssige formål.

5 Cookies

5.1 På Few gøres der brug af ”cookies”, hvilket bl.a. gør det muligt for Few at få kendskab til, hvilke dele af Few, Brugerens browser tidligere har besøgt. En cookie er en lille tekstfil, som hjemmesiden automatisk gemmer i browseren. Cookien kan fjernes i computerens eller anvendte ”devices” internetindstillinger. Den anvendte cookie identificerer ikke direkte Brugeren, men derimod den computer eller device, som Brugeren anvender. Brugen af cookies har ingen indflydelse på sikkerheden ved at anvende Few.

6 Rettigheder

6.1 Med mindre andet udtrykkeligt er anført, er oplysninger og indhold på Few immaterialretligt beskyttet, herunder ophavsretligt beskyttet, hvorfor anvendelse heraf alene må foretages inden for rammerne af gældende immaterialretlige love efter samtykke fra Findenwebshop.

7 Ansvarsfraskrivelse

7.1 Few stilles til rådighed i sin til enhver tid eksisterende form, som den er og forefindes. En hvilken som helst anvendelse af Few sker på Brugerens eget ansvar, og Bontii kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelse af Few eller accessoriske ydelser. Bontii har således ikke ansvar for rigtigheden og anvendeligheden af de på Few tilgængeliggjorte informationer, uanset art. Brugerens download, anden tilegnelse og anvendelse af information af enhver art, som er tilgængeliggjort på Few, sker på brugerens eget ansvar og egen risiko. Ved linking til tredjemands sider har Bontii endvidere intet ansvar for indholdet af sådanne sider.

7.2 Bontii fraskriver sig ansvar for ethvert direkte eller indirekte tab, herunder tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab heller ikke som følge af systemnedbrud, mangelfuld upload af data mv. på Few.

7.3 Bontii er berettiget til når som helst og uden forudgående varsel at ændre indholdet af Few og accessoriske ydelser.

8 Fortrydelsesret

8.1 Link-services målrettet erhvervsdrivende og dermed ikke forbrugere. Lov om forbrugeraftaler, herunder fortrydelsesret finder derfor ikke anvendelse. Omgåelse af disse Betingelsers pkt. 2 fører ikke til et andet resultat, og formodningen skal derfor være, at en webshop-ejer til enhver tid skal opfattes som erhvervsdrivende.

9 Ændring af disse betingelser

9.1 Bontii forbeholder sig ret til at ændre Betingelser med 14 dages varsel. Ændringer varsles via e-mail til webshop-ejeren, som derefter forpligtes til at gå ind på Few og gennemgå de nye Betingelser. Webshop-ejeren skal acceptere de nye Betingelser for fortsat at kunne anvende Few. Såfremt webshop-ejeren ikke kan acceptere de nye Betingelser, skal webshop-ejeren links slettes. Bontii forbeholder sig ret til at slette Webshop-ejerens links, såfremt webshop-ejeren ikke senest 14 fortløbende dage efter ikrafttrædelse af de nye Betingelser har accepteret disse.

10 Lovvalg og værneting

10.1 Tvister er undergivet dansk ret.

10.2 Retssager mellem Webshop-ejeren og Bontii skal anlægges ved Bontii’ værneting, p.t. Aarhus Byret.